ทัวร์อเมริกา อลาสก้า ล่องเรือชมธารน้ำเเข็ง นั่งรถไฟสายโรเเมนติก 11วัน 8คืน บิน(CX)

ทัวร์อเมริกา อลาสก้า ล่องเรือชมธารน้ำเเข็ง นั่งรถไฟสายโรเเมนติก 11วัน 8คืน บิน(CX)


นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า ล่องเรือชมธารน้ำเเข็งคีไนยและปลาวาฬ ฟยอร์ด นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่
236,900 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง-ซีแอทเติ้ล
 • วันที่

  2

  ซีแอทเติ้ล-แองเคอเรจ-ชมเมือง-เขาอเยสก้า-นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า
 • วันที่

  3

  อเยสก้า-เมืองซีวอร์ด-อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด-ล่องเรือชมธารน้ำแข็งและปลาวาฬ
 • วันที่

  4

  อเยสก้า-นั่งเครื่องบินสู่จุดชมหมีสีน้ำตาล-นั่งเครื่องบินชมวิว-แองเคอเลจ
 • วันที่

  5

  แองเคอเรจ-นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่(สวยงามมาก) อุทยานแห่งชาติเดนาลี
 • วันที่

  6

  เข้าชมอุทยานเดนาลี-ช้อปปิ้งของที่ระลึกในเมืองเดนาลี
 • วันที่

  7

  เดนาลี-ทัลคีนา-ชมยอดเขาเดนาลี-วาซิลลา-แองเคอเรจ
 • วันที่

  8

  แองเคอเรจ-ซีแอตเติ้ล-ชมเมือง
 • วันที่

  9

  ซีแอตเติ้ล-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท-สนามบิน-ฮ่องกง
 • วันที่

  10

  ซีแอทเติล-ฮ่องกง-กรุงเทพ
 • วันที่

  11

  ฮ่องกง-กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
18 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 236,900 236,900 230,900 46,900 - - 26

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ