ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ 7วัน 4คืน บิน(QR)

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ 7วัน 4คืน บิน(QR)


ชมมหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ชมมหาวิหารเซนต์มาร์ค ชมโบสถ์เซนต์แคทเทอรีน ชมโบสถ์เซนต์ไซเมียน ชมโบสถ์เซนต์โดแนท ชมโบสถ์เซนต์แมรี่ ชมมหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย ชมพระราชวังไดโอคลีเชียน ชมศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก ชมมหาวิหารเซนต์ลอร์เรนซ์ ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์
48,999
45,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์-ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย-เมืองซาเกร็บ-ย่านอัพเปอร์ทาวน์-มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ-มหาวิหารเซนต์มาร์ค-นั่งรถรางท้องถิ่น-ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ-เนินเขากอร์นจิกราด-โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน-อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย-พระราชวัง-ย่านโลเวอร์ทาวน์-จัตุรัสเจลาซิค-อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค-สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย-เมืองซาดาร์
 • วันที่

  3

  เมืองซาดาร์-จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองซาดาร์-โบสถ์เซนต์ไซเมียน-โรมันฟอรัม-โบสถ์เซนต์โดแนท-โบสถ์เซนต์แมรี่-มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย-เมืองสปลิท-พระราชวังไดโอคลีเชียน-เมืองมาลี สตอน
 • วันที่

  4

  เมืองมาลี สตอน-ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม-ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ-เมืองดูบรอฟนิก-เมืองเก่าดูบรอฟนิก-ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก-หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก-ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า-เมืองโทรเกียร์-เขตเมืองเก่า-จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2-ประตูเมืองเก่า-หอนาฬิกา-มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
 • วันที่

  5

  เมืองโทรเกียร์-เมืองซีเบนิก-จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก-มหาวิหารเซนต์เจมส์-เมืองพลิตวิเซ่-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า-ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค-เมืองโอพาเทีย
 • วันที่

  6

  เมืองโอพาเทีย-รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล-เมืองซาเกร็บ-ตลาดโดลาค-ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย-ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 48,999 45,999 48,999 45,999 48,999 45,999 10,999 15,000 35,999 12

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน