แพ็กเกจทัวร์ยุโรปอังกฤษ สกอตแลนด์ 6วัน 5คืน

อังกฤษ

แพ็กเกจทัวร์ยุโรปอังกฤษ สกอตแลนด์ 6วัน 5คืน

รหัสแพคเกจ : PKG_0047
ประเทศ : อังกฤษ
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง : 12 ก.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
เริ่มต้น 74,900 72,400 บาท/ท่าน

 ไฮไลท์

Trip Highlight
 • แพ็กเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ ZIMMER 5 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยวตู้แวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
 • ตะลุยมหานครลอนดอน เมืองที่ใหญ่ที่สุดและทรงอำนาจต่อโลกของสหราชอาณาจักร
 • ถ่ายรูปกับ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ดแห่งแมนยูฯ ที่มีชื่อชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในโลก
 • เที่ยวชมเมืองเทพนิยาย "Edinburgh, Scotland" เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
 • เยือนเมืองยอร์ค เมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวววนานนนกว่า 2,000 ปี
 • ล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท และ Oxford Street แหล่งชอปปิ้งที่ไม่ควรพลาด
แพลนการเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) - สแตรทฟอร์ด - บ้านเช็คสเปียร์ - แมนเชสเตอร์ - พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
วันที่สอง : แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - เอดินบะระ 
วันที่สาม : เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ - ชมเมือง - ย่านโอลด์ทาวน์ - มิดเดิลสโบร
วันที่สี่ : มิดเดิลสโบร - ยอร์ค - ยอร์คมินิสเตอร์ - ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท - ลอนดอน
วันที่ห้า : ลอนดอน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอายส์ - ช้อปปิ้ง Oxford Street 
วันที่หก : ลอนดอน - กรุงเทพฯ      

 อัตราค่าบริการ

รายการ คณะเดินทาง 4-5 ท่านคณะเดินทาง 6-8 ท่านพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
  ส.ค. 62 - มี.ค. 63 83,260 71,760 25,300

 สิ่งที่คุณจะได้รับ

 คอนเฟิร์มทันที 
ไม่สามารถยกเลิกได้
 แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา 
ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน 
บัตรแบบไม่ระบุวันที่ 
ใช้เวาเขอร์ได้โดยตรง 

 ข้อมูลที่ควรทราบ

 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟอเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

 อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้แวน 8 ที่นั่ง มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถคนไทย (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) **หากกรณีคนขับรถคนไทยเต็ม ขอสงวนสิทธิ ใช้เป็นคนขับรถพูดอังกฤษแทน ซึ่งราคาต้องทำการเช็คใหม่
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 5 ยูโร x 6 วัน = 30 ยูโร
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

 นโยบายการยกเลิก

 • เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกใดๆได้ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ

แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน